Salgs- & leveringsbetingelser
Insight Cosmetics A/S (ICG) leverer varer og ydelser til professionelle aftagere (Kunden). Til professionelle aftagere regnes virksomheder eller personer, der driver virksomhed registreret i kosmetikbranchen via CVR-registret, eller personer, der har gennemført eller er i gang med at gennemføre en professionel uddannelse accepteret af ICG.

I udvalgte tilfælde er det muligt for alm. forbrugere at handle f.eks. udgåede varer  direkte på webshoppen. Vedr. disse leverancer se sidste afsnit "Salgs- & leveringsbetingelser, ej erhverv".

Følgende generelle leveringsbetingelser gælder alle leverancer fra Insight Cosmetics A/S, med mindre andre aftaler er indgået skriftligt og det heri udtrykkeligt er aftalt, at nærværende salgs- & leveringsbetingelser ikke har forrang.

Autorisation og certificering
ICG stiller særlige krav til professionelle aftagere, herunder bl.a. krav til løbende opretholdelse af et af ICG godkendt uddannelsesniveau (certificering), krav om et mindste udbud af professionelle serviceydelser samt krav til forretningsstedets indretning og placering, herunder også krav til indretning af evt. hjemmeside.

Det er kundens ansvar at holde sig orienteret omkring disse krav samt sikre at de løbende bliver overholdt. I modsat fald kan ICG uden varsel bringe samhandlen til ophør, kræve evt. varelager returneret samt kræve erstatning for både direkte og indirekte tab.

Ingen varer må videresælges med henblik på distribution, med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra ICG i hvert enkelt tilfælde.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse ofte med leverancen fra ICG. På ICG's hjemmeside kan der tillige hentes deklarations- og sikkerhedsbeskrivelser (MSDS) på de fleste produkter (rekvirér adgangskode). Ønskes yderligere oplysning eller rådgivning fra ICG's side, er denne af vejledende art. 

Hvis produkterne er tiltænkt til videresalg, skal den professionelle kunde sikre, at anvisninger, instruktioner eller advarsler er synlige for enhver forbruger eller potentiel forbruger, der kan få direkte adgang til produkterne.

Du kan som kunde til enhver tid bede om et hæfte med brugsvejledninger og advarsler på lokalt sprog gratis. Kontakt venligst ICG's kundeservice.

Varer til professionelt brug
En stor del af de varer ICG leverer er af bl.a. sikkerheds- og sundhedsmæssige årsager forbeholdt anvendelse i klinikker til behandling udført af professionelt uddannet personale med autorisation (uddannelsesbevis) udstedt af ICG eller et andet af ICG accepteret uddannelsessted. 

Det er kundens ansvar at sikre, at kun varer mærket til videresalg (mærket med en vejl. udsalgspris) videresælges til forbrugeren, ligesom det er kundens ansvar at sikre, at behandlinger kun udføres af korrekt autoriseret personale og under lovmæssigt korrekte arbejdsforhold. I modsat fald er ICG ligeledes berettiget til at nægte imødekommelse af fremtidige leverancer.

ICG kan til enhver tid tilbagetrække eller annullere en tildelt autorisation, såfremt ICG vurderer, at kunden ikke overholder, hvad ICG opfatter som professionelt ansvar og god skik.

Varer til professionelt brug må således ikke videresælges eller anvendes til andre formål end til de behandlinger, som kunden er autoriseret til at yde. Varerne må ej heller anvendes i forbindelse med undervisningsøjemed, med mindre kunden har en skriftlig tilladelse fra ICG til at udføre undervisning og er korrekt autoriseret hertil.

Såfremt ICG ved en fejl leverer professionelle produkter til en kunde uden nødvendig autorisation, kan ICG når som helst kræve sådanne produkter returneret mod udstedelse af kreditnota.

Varer, der kræver professionel vejledning
Mange af de varer og mærker ICG distribuerer kræver forudgående analyse (fx hudanalyse) udført af professionel behandler og efterfølgende professionel vejledning i brug og anvendelse inden køb. Varerne må derfor ikke markedsføres eller sælges online, eller må ikke sælges online foruden specielle krav er opfyldte. Inden kunden markedsfører eller sælger et produkt online, skal kunden derfor via henvendelse til ICG sikre sig, at produktet må sælges online og i givet fald under hvilke betingelser. Svaret fra ICG skal foreligge skriftligt som dokumentation.

Ordreafgivelse og ekspedition
Ordrer kan af kunden afgives enten pr. telefon, pr. e-mail, pr. telefax eller via Internettet. Alle ordrer anses for bindende fra kundens side straks efter afgivelsen. Dette gælder også kurser og andre ydelser.

Ordrer ekspederes så vidt muligt omgående af ICG.

Leveringstidspunkt og transport
Alle varer leveres fra ICG til kunden AB LAGER, hvilket vil sige, at kunden betaler fragten og overtager risikoen for varerne, så snart de forlader ICG's lager. Forsendelsen af varer sker oftest med Post Danmark.

Der pakkes og afsendes varer alle hverdage*. Bestillinger modtaget inden kl. 15:00 ekspederes så vidt muligt samme dag.

Alle forsendelser pålægges fragt. Ordrer over kr. 3.000 (kr. 500,- ved Internet-ordrer) ekskl. moms fremsendes fragtfrit (Danmark ekskl. Grønland og Færøerne).

Kunden bærer ansvaret for, at ICG altid er oplyst omkring korrekt leveringsadresse. Såfremt forsendelsen, pga. af forhold på kundens side, ikke kan afleveres og ej heller afhentes i evt. henlæggelsesperiode, kan ICG kræve betaling for evt. omkostninger til returhåndtering og/eller eftersendelse.

Restordreservice
Det er ICG's målsætning at være lagerførende på samtlige godt 3.000 varenumre med en leveringsevne på 97,5%. Som følge af en lang række faktorer som bl.a. stor variation i efterspørgsel, oversøisk containertransport, råvaremangel og batchproduktion hos vores leverandører, kan der dog løbende forekomme restordrelinier.

Så snart evt. varer i restordre igen er på lager, vil varerne, såfremt det kan ske indenfor 3 måneder efter ordreafgivelse, automatisk blive medleveret førstkommende almindelige ordreforsendelse. Overstiger værdien af de pågældende restordrevarer 300 kr. vil varerne dog blive leveret omgående og fragtfrit (Danmark ekskl. Grønland og Færøerne).

Reklamation
Kunden skal kontrollere varerne, så snart de modtages på leveringsadressen. Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra ICG, skal påberåbes straks kunden opdager fejlen og senest indenfor 4 dage efter modtagelsen. Det er kundens pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

Kosmetiske produkter med en holdbarhed på mindre end 30 måneder før åbning (regnet fra produktionsdatoen), er mærket med udløbsdato jf. kosmetikdirektivet. Såfremt kunden ønsker at gøre reklamation gældende omkring resterende holdbarhedsperiode på leverede varer, skal kunden ligeledes reklamere indenfor 4 dage efter modtagelsen af de pågældende produkter.

Såfremt en vare bliver beskadiget under transport, skal reklamationen rettes til fragtfører (Post Danmark). Gem derfor emballagen til varen er besigtiget og reklamationen godkendt.

Reklamationsvarer skal returneres til ICG senest 8 dage efter, at reklamationen er berigtiget overfor ICG (se afsnittet Returnering af varer). Der ydes 1 års garanti på apparater m.v.

Priser, betaling og ejendomsforbehold
Alle priser oplyses ekskl. moms og levering, og med mindre varerne er betalt med kreditkort via Internettet eller betalingsfrist er aftalt, afsendes varerne pr. efterkrav med tillæg af fragt og opkrævningsgebyr.

Såfremt der er aftalt en betalingsfrist, faktureres varerne så snart ordren er ekspederet, og betalingsfristen regnes fra fakturadato.

ICG forbeholder sig ejendomsretten til leverede produkter, indtil købsprisen er berigtiget.

Evt. rabatter udstedes altid i forhold til almindeligt gældende engrospriser og kan ikke kombineres, hverken indbyrdes eller i forhold til andre tilbud, kampagnepriser el. lign. Rabatter, tilbud og kampagnepriser kan ind til leveringstidspunktet til enhver tid tilbagekaldes af ICG uden varsel.

Såfremt kunden ikke overholder en betalingsfrist, eller kundens kreditmaksimum er overskredet, fremsendes efterfølgende bestillinger kun mod forudgående betaling.

Er rykning for manglende indbetalinger nødvendig, tillægges et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykkerskrivelse, ligesom der tilskrives renter jf. rentelovens bestemmelser. Såfremt der fortsat efter 2. rykkerskrivelse optræder en forfalden saldo og en afdragsaftale ikke er indgået eller ikke vedligeholdes, indberettes sagen til RKI og overdrages til retslig inkasso.

Returnering af varer
Med mindre der er tale om reklamation, tages varer normalt ikke retur, og kan således kun returneres efter særlig aftale fra gang til gang. Såfremt en sådan aftale indgås, skal varerne returneres i salgbar stand og original emballage.

Alle returvarer skal - uanset returårsag - pakkes forsvarligt, og på emballagen skal tydeligt anføres et 6-cifret returnummer som udleveres af ICG i hvert enkelt tilfælde. Returvarer skal være ICG i hænde senest 8 dage efter udstedt returnummer, hvorefter returtilladelsen annulleres.

Varerne returneres til nedenstående adresse:

Insight Cosmetics Group A/S, Hejreskovvej 20C, 3490 Kvistgård.

Ansvarsbegrænsning
I det omfang ICG, i henhold til lov om produktansvar kan gøres ansvarlig overfor kunden, er ICG's ansvar begrænset til produktansvaret, og omfatter således ikke ansvar for eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab m.v. ICG påtager sig intet ansvar som følge af kundens retsforhold overfor tredjemand.

Kurser
Alle kursustilmeldinger er bindende. Kort tid efter kursustilmelding fremsendes bekræftelse på tilmelding sammen med faktura eller depositumfaktura. Faktura skal betales med den frist, der er angivet på fakturaen, typisk senest 1 måned inden kursusstart. Manglende rettidig betaling anses ikke som afmelding.

Ved afmelding ind til 21 dage før kursusstart krediteres 75% af det samlede kursusbeløb. Ved afmelding mellem 8 og 20 dage før kursusstart krediteres 25% af kursusbeløbet og ved senere afmelding eller manglende fremmøde finder ingen refusion sted. Enhver afmelding skal ske skriftligt til info@icgroup.dk. Rykning af kurser kan ske indtil 30 dage før kurset afholdes, unden gebyr. Rykning af kursus indtil 30 dage før kursusstart vil der være et administrationsgebyr på 20% af kursets pris for genbooking.

Såfremt du er forhindret i at møde op til kursusstart pga. akut sygdom, tilbyder vi dig et nyt kursus til 20% af den oprindeligebetalte kursuspris. Såfremt du bliver syg efter at være startet på et kursusforløb, forsøger vi der imod at finde plads til dig på et andet kursus vedr. hele tabte kursusdage. Kursuspladsen kan overdrages til en anden, såfremt krævede kursusforudsætninger er opfyldte. I givet fald skal ICG have besked senest dagen før kursusstart. Deltagelse på kurser skal være gennemført senest 2 år efter køb, hvorefter købet forældes uden mulighed for tilbagebetaling.

Vi forsøger så vidt muligt at gennemføre alle planlagte kurser, men forbeholder os ret til med kort varsel at aflyse eller flytte kursusdatoér som følge af fx. akut sygdom eller manglende tilmeldinger. Sker dette, vil vi hurtigst muligt finde en ny kursusplads til dig, og lykkes det ikke kan du få din betaling for det aflyste kursus refunderet.

ICG forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte kurser som følge af uforudsete hændelser som f.eks. sygdom eller manglende deltagerantal. Sker dette kan Kunden kræve sit fulde deltagergebyr refunderet.

Deltager du på vore kurser eller træningsaftener kvitterer vi med op til 10% rabat på de varer du evt. bestiller på selve kurset eller træningsaftenen. Rabatten gælder alene produkter du køber til eget brug, ligesom rabatten ikke kan kombineres med andre rabatter eller rabatordninger hos ICG.

Pakkeløsninger betragtes i salgshenseende som ét samlet kursus. Afmelding kan kun ske skriftligt til info@icgroup.dk.

Hvis du er forhindret i at deltage i en gratis event, skal du melde afbud senest dagen før, hvor du kan afmelde dig via vores hjemmeside eller sende en e-mail til info@icgroup.dk. Ved udeblivelse fremsendes en faktura på 399,- ex. moms. 

Fra tid til anden tager Insight Cosmetics billeder eller videoer fra kurser eller arrangementer, hvor du som deltager og/eller dit arbejde kan være med. Ved at deltage i vores kurser eller arrangementer giver du Insight Cosmetics uigenkaldelig ret og tilladelse til at bruge sådanne fotos og/eller optagelser til salgsfremmende formål.

Ophavsret
Billeder og tekst på www.icgroup.dk og tilhørende sider er brugt i samtykke og med tilladelse fra producenten. Samtlige rettigheder tilhører derfor ICG eller dennes samarbejdspartnere, herunder også ophavsrettighederne og copyright.

Billeder og tekst fra www.icgroup.dk må ikke kopieres, gengives eller lignende uden forudgående skriftlig tilladelse fra ICG. Alle rettigheder forbeholdes og krænkelse af disse er erstatningspådragende.

Salgs- & leveringsbetingelser, ej erhverv

KONTAKTOPLYSNINGER
Virksomhedens navn: Insight Cosmetics Group A/S, forkortet ICG
Selskabsform: Aktieselskab
CVR-nummer: 12 32 24 96
Etableringsår: 2004
Adresse: Hejreskovvej 20C, 3490 Kvistgård
Tlf: +45 3332 3322
Fax: +45 3332 3394
E-mail: info@icgroup.dk
Web: www.icgroup.dk
Den dataansvarlige er Direktør Nis Juhl Lorenzen.

BESTILLING
På www.eshop.icgroup.dk kan du bestille varer online. Efter indtastning af navn, adresse- og kontaktoplysning samt godkendelse af din bestilling modtager du en ordrebekræftelse pr. e-mail.

PRISER
Alle vejl. udsalgspriser oplyses i danske kroner inkl. 25% moms. Prisen på bestillingstidspunktet er gældende, dog tages der forbehold for indtastningsfejl. Fragt- og leveringsomkostninger oplyses inden dit køb.

BETALING
Du kan betale online ved brug af Dankort og Visakort, eller du kan vælge at få varer tilsendt pr. efterkrav mod betaling af efterkravsgebyr.

Betales med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1200 kr., når dit dankort misbruges ved brug af pin-koden. Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken ICG eller andre har mulighed for at læse dataene. Beløbet for dit køb trækkes først, når varerne sendes fra ICG. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

FRAGT
Det koster et beløb at få din vare tilsendt. Fragten afhænger af vægten og størrelsen på forsendelsen. ICG bruger Post Danmark som fragtleverandør og står ikke til ansvar for levering eller leveringstiden, hvis afsendelsesdatoen er overholdt. Den typiske leveringstid i Danmark er ca. 1-2 hverdage.

Hvis ICG modtager bestilte varer retur på grund af forkerte, mangelfulde oplysninger om leveringsadressen eller hvis du ikke er hjemme til at tage imod forsendelsen, må du afholde leveringsomkostningerne til genfremsendelsen af varen med leverandøren til den korrekte adresse. Vi beder dig derfor give os præcise oplysninger om leveringsadressen.

FORTRYDELSESRET
Du har på varer 14 dages fortrydelsesret, når du handler som privatperson hos ICG (gælder ikke kurser). Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor du har modtaget din vare.

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder altså, hvis du bruger varen på en måde som helt åbenlyst forringer varens salgsværdi væsentligt.

Når fortrydelsesretten udnyttes, skal du selv betale portoen for at sende varen retur. Du skal forinden returnering kontakte ICG for at få udleveret et returnummer, der skal skrives uden på din forsendelse i nærheden af adressen.

Varen kan sendes til:

Insight Cosmetics Group A/S, Hejreskovvej 20C, 3490 Kvistgård.

Du kan også fortryde ved at nægte at modtage varen på posthuset, eller mod forudgående aftale aflevere den personligt på ovenstående adresse. Når du fortryder dit køb tilbagebetales købesummen naturligvis til dig. Dette gøres ved en overførsel til din bankkonto, når vi har fået varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen. Det er derfor vigtigt, at vi får oplyst dit registreringsnummer og kontonummer.

Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto, hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance m.v.

Bemærk - vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Det er altid en god idé at gemme den originale emballage, indtil du har fundet ud af, om du vil beholde det købte eller ej. Manglende emballage kan nemlig i nogle tilfælde betyde, at varens salgsværdi forringes, og dermed kan fortrydelsesretten ikke udnyttes.

REKLAMATIONSRET
Når du handler hos ICG, har du reklamationsret jf. dansk rets almindelige regler. Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Der skal reklameres indenfor rimelig tid efter at du har opdaget manglen ved varen. Hvis der reklameres indenfor to måneder efter at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal det indsendes til os på vores adresse.

Når du returnerer varen, bedes du angive en beskrivelse af fejlen. Bemærk - vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. Husk altid at sende varen tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, således at vi kan tilbagebetale dig dine omkostninger.

PERSONDATAPOLITIK
Cookies

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (f.eks. et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er.

Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om brugerens adfærd på et website f.eks. et indtastet brugernavn i forbindelse med login til en særlig sektion på webstedet. En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra.

Det eneste disse cookies bruges til er at genkende din PC.

Rent teknisk kan "Cookies" deles op i to typer. Den ene type kaldes "sessioncookies", "sessioncookies" er til for at holde styr på, hvad du har lagt i din indkøbskurv, mens du navigerer rundt på hjemmesiden. "Sessioncookies" gemmes ikke på din PC, men forsvinder når du lukker din web-browser.

Der findes en anden type "Cookie" som kaldes "permanent Cookie" og den gemmes som en tekstfil på din PC i ca. en måned. En "permanent Cookie" er med til, at vores server kan genkende din PC næste gang du logger ind på vores hjemmeside.

På www.icgroup.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du har altid mulighed for at slette cookies fra din computer. Det kan f.eks. gøres på følgende måde: I Internet Explorer 5.X slettes cookies under menuen "Funktioner" -> "Internetindstillinger" -> "Slet cookies

Logstatistik
Logstatistik bruges på www.icgroup.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades m.m. På www.icgroup.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.

PERSONLIGE OPLYSNINGER
For at du kan indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail og dit personligt valgte kodeord. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos ICG og opbevares i 5 år (5 år pga. krav fra bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes.

Dine oplysninger er sikret, således at det kun er dedikeret personale i administration samt bogholderiet som har adgang til dine personlige informationer. Vi opbevarer alle dine kundeoplysninger på krypteret server og transmitterer også kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til ICG videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos ICG, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til ICG via e-mail: info@icgroup.dk.

E-MARKEDSFØRING
Du kan vælge at modtage vores nyhedsbrev (e-mail-reklame). Nyhedsbrevet indeholder information om virksomheden og dens produkter, relevante tilbud m.m.

Nyhedsbrevet modtager du kun, når du har sagt udtrykkeligt ´ja tak´ hertil.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet kan du afmelde dig ved at sende en e-mail til info@icgroup.dk med "Afmeld nyhedsbrev" i titlen og oplysninger om dit navn og tlf.nr.

ANSVARSBEGRÆNSNING
ICG kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskader, drifts- og omsætningstab, avancetab, tidstab, afsavnstab eller andet indirekte tab med mindre andet følger af dansk rets almindelige ufravigelige regler.

Enhver uoverensstemmelse i anledning af køb og bestilling af varer m.v. hos ICG er omfattet af dansk ret.

OPHAVSRET
Billeder og tekst på www.icgroup.dk og tilhørende sider er brugt i samtykke og med tilladelse fra producenten. Samtlige rettigheder tilhører derfor ICG eller dennes samarbejdspartnere, herunder også ophavsrettighederne og copyright.

Billeder og tekst fra www.icgroup.dk må ikke kopieres, gengives eller lignende uden forudgående skriftlig tilladelse fra ICG. Alle rettigheder forbeholdes og krænkelse af disse er erstatningspådragende.

Kvistgård, den 1. januar 2016.

Kontaktinformation:
Insight Cosmetics Group A/S
Hejreskovvej 20 C
3490 Kvistgård
Telefon: 33 32 33 22
Kundeservice: info@icgroup.dk
CVR: 12 32 24 96

Åbningstider:
Vi træffes dagligt mellem kl. 8:30 - 16:30
Fredag mellem kl. 9:00 - 15:30