Vår integritetspolicy

Den föreskriftsmässiga behandlingen av Era personliga uppgifter är för oss en viktig hjärteangelägenhet. I våra riktlinjer för behandling av personliga uppgifter (härefter: “integritetspolicy”) beskrivs hur Insight Cosmetics Group A/S (härefter: “ICG” eller “vi”), samt till oss anknutna företag samlar uppgifter om Er och behandlar dem.


Integritetspolicyn gäller personliga uppgifter, som Ni ger oss eller som vi samlar in via våra webbsidor.

1. Dataskyddsansvarig

Insight Cosmetics Group A/S, registreringsnummer 12322496, Hejreskovvej 20, DK–3490 Kvistgård, Danmark, är ansvarig för insamlingen och behandlingen av personliga uppgifter, som definieras i denna riktlinje.

2. Grunden för insamling och behandling av Era personliga uppgifter

Vi samlar in och behandlar utvalda personliga uppgifter såsom Ert namn, adress, e-postadress och telefonnummer enligt ICG:s aktuella berättigade intressen vid tidpunkten i fråga.


Marknadsföring och nyhetsbrev.

När Ni beställer vårt elektroniska och/eller fysiska nyhetsbrev, samlar vi in Era uppgifter såsom Ert namn, adress, e-postadress och eventuellt Ert telefonnummer. Avsikten är att bevaka vårt intresse att skicka nyhetsbrev till Er. Marknadsföringsåtgärder sker enligt den gällande lagstiftningen, som omfattar kravet att man måste skaffa sig ett samtycke (ifall detta krävs) innan man skickar ut elektroniska marknadsföringsmaterial. Ni har en möjlighet att avsluta prenumerationen av dessa e-post och nyhetsbrev genom att skicka e-post till adressen info@icgroup.dk (fysiska material) eller genom att välja avbeställningslänken i slutet av nyhetsbrevs-epostmeddelanden (elektroniska material).

ICG:s nyhetsbrev är avsedda uteslutande för kommersiella kunder (se våra försäljnings- och leveransvillkor). När sändningen av elektroniska nyhetsbrev sker enbart till kommersiella kunder, förutsätter lagen inget förhandssamtycke från mottagarens sida, såvida det finns på vår sida ett berättigat intresse att skicka dem. Trots detta skall det i våra nyhetsbrev alltid bjudas på en möjlighet att avsluta prenumerationen; därtill genomför vi interna revisioner och arkiverar dessa för att dokumentera våra berättigade intressen. Vi skickar inga nyhetsbrev ut till privata kunder, om det inte finns något aktivt samtycke därom.

Kundtjänst och kommunikation:

När Ni vänder Er till vår kundtjänst eller på ett annat sätt kommunicerar med Insight Cosmetics Group A/S, samlar vi in och behandlar de av er angivna uppgifterna för att bearbeta Er begäran och för att skicka beställningsbekräftelser eller räkningar.

När vi sänder varor till er, förser vi dessa med Ert namn, adress och telefonnummer på en etikett, som vi placerar på förpackningens utsida. Vi behåller uppgifterna ör att kunna kontakta Er när det gäller motfrågor eller problem i ramen för försändelsen, samt för att kunna skicka som textmeddelande information om statusen av Er försändelse eller därom att Er försändelse har överlåtits på den angivna leveransadressen.

Vi kräver Er således inte på konfidentiella uppgifter om Er, förutom då, när dessa är tvingande nödvändiga för behandlingen av Er begäran. Vid detta sammanhang borde data överföras enbart i ett välkrypterat format, ifall Ni skickar dem per e-post.


Användning av webbsidan:

Vi har åtkomst till uppgifter om besökare av vår webbsida samt om deras användning av våra sidor och funktioner på dem. När Ni har besökt våra webbsidor, samlar vi automatiskt in uppgifter om Er och Ert besök – t.ex. vilken webbläsartyp som ni använder av, vilka sökbegrepp Ni matar in på webbsidan, Er IP-adress inklusive nätverksläget, samt information om Er dator.

När Ni anskaffar en produkt eller kommunicerar med oss via webbsidan, samlar vi därtill övriga uppgifter, som Ni själva anger, t.ex. ert namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, uppgifter om de köpta produkterna och eventuella returneringar samt leveransönskemål.

Målsättningen är att leverera produkter, som Ni har beställt, och att annars uppfylla vårt avtal med Er, omfattande förvaltandet av Era returnerings- och återkallelserätter. Uppgifter om Ert inköp kan även behandlas för att uppfylla lagenliga krav – bland dessa bokföringen och räkenskapsföringen. Vid köp samlar vi in IP-adressen för att bevara våra intressen och avvärja bedrägeri. Därutöver finns det som målsättning att optimera webbsidans användningsupplevelse och funktion samt att utföra en riktad marknadsföring inklusive efterföljande reklam via Facebook och Google. Den här databehandlingen är nödvändig för att kunna bevara våra intressen, som baserar sig på att förbättra vår webbsida och presentera till Er relevanta erbjudanden.

De insamlade uppgifterna samlas in på grund av våra berättigade intressen att få information i hur Ni använder vår webbsida (den informationen skall utnyttjas för förbättring av webbsidan). Därutöver använder vi uppgifter om alla våra användares navigering för att förstå, hur den här helhetsgruppen använder webbsidan, och för att försöka förbättra webbsidan med hjälp av dessa kunskaper. Vi kan inte se varifrån Ni ankommer till sidan eller vilka sidor Ni besöker efter att ha lämnat vår webbsida. Utöver detta samlar vi in uppgifter om vilka produkter våra användare föredrar som helhetsgrupp. Denna information används också för förbättring av vår webbsida.

 

Ytterligare ändamål:

Utöver de ovannämnda ändamålen behandlar vi även Era personliga uppgifter beträffande uppfyllandet av de lagenliga kraven eller för att idka, göra gällande eller försvara rättsliga krav.


Den rättsliga grunden för behandlingen baserar sig i samtliga fall på den allmänna dataskyddsförordningens 6:e artikels 1:a paragrafs punkt f.

3. Parter, med vilka vi delar Era personliga uppgifter

Uppgifter såsom Ert namn, e-postadress. telefonnummer samt beställningsnummer och särskilda leveransönskemål vidarebefordras t.ex. till DHL, Post Nord, GLS eller till ett annat speditionsföretag, som är ansvarigt för leveransen av de köpta varorna till Er. Vid köp av varor, som inte finns i lager, kan de ovannämnda uppgifterna vidarebefordras till den motsvarande varans tillverkare eller försäljare, som i detta fall är ansvariga för leveransen.

Uppgifterna kan vidarebefordras till externa samarbetspartner, som behandlar uppgifter i vårt namn. Vi använder externa samarbetspartner bl.a. för teknisk drift och förbättring av våra webbsidor, för sändning av nyhetsbrev samt för en riktad marknadsföring inklusive efterföljande reklam, samt för utvärdering av vårt företag och våra produkter. Bland annat vidarebefordras Era namn- och e-postadressuppgifter till TrustPilot, för att den i vårt namn kunde skicka ut en begäran att utvärdera oss på TrustPilots webbsida. Om Ni ville skriva en recension, blir TrustPilot dataskyddsansvarig för de angivna uppgifterna.

De ovannämnda företagen är databehandlare, som behandlar enligt våra anvisningar uppgifter, för vilka vi som dataskyddsansvariga har ansvaret. Databehandlarna får ej använda  uppgifter för andra ändamål än för uppfyllande av avtalet med oss, och de är underkastade kraven på sekretess bundna till data. Vi har slutit skriftliga databehandlaravtal med alla de som behandlar data i vårt namn.

Två av dessa databehandlare – Google Analytics/Google LLC och Facebook Inc. – har sin hemort i Förenta Staterna. De nödvändiga garantierna för överföring av data till Förenta Staterna har getts genom databehandlarens certifiering enligt integritetsskölden mellan EU och Förenta Staterna: jämför med dataskyddsförordningens artikel 45.

4. Återkallelse av samtycke

Ni är vid vilken tidpunkt som helst berättigad att återkalla eventuellt till oss givna samtyckesförklaringar. Som följd av återkallelsen raderar vi Era personliga uppgifter. Återkallelsen av en samtyckesförklaring kan ske per e-post till adressen info@insightcosmetics.com.

5. Era rättigheter

Med avsikten att skapa genomskådlighet beträffande behandlingen av Era uppgifter, upplyser vi som dataskyddsansvariga Er om Era rättigheter.

Ni är berättigad att få en översikt över de om Er behandlade uppgifterna och ändamålen av deras behandling. Vid varenda tidpunkt är Ni berättigad att förbjuda behandlingen av Era personliga uppgifter – bl.a. behandlingen för direkt marknadsföring och profilering. Därutöver innehar Ni rättigheten för korrigering, radering och spärrning av Era uppgifter, om de är falska, vilseledande eller om de på ett annat vis behandlas lagvidrigt eller om en begränsning av behandlingen är nödvändig, och Ni kan kräva information om uppgifternas ursprung.

I vissa fall är Ni berättigade att låta oss radera alla eller bestämda personliga uppgifter, t.ex. om Ni återkallar Ert samtycke och det inte förekommer några övriga rättsliga grunder att fortsätta behandlingen av uppgifterna. Såvida det är nödvändigt att fortsätta att behandla Era uppgifter, till exempel för att kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller för att idka, göra gällande eller försvara rättsliga krav, är vi inte förpliktade att radera Era personliga uppgifter.

I vissa fall är Ni berättigad att låta begränsa behandlingen av Era personliga uppgifter så att dessa endast skall förvaras; detta gäller t.ex. när Ni är av den åsikt att uppgifterna, som vi behandlar, inte är korrekta. 

Därutöver är Ni i vissa fall berättigad att få de av oss insamlade personliga uppgifterna överlåtna i ett strukturerat, vanligt och för maskin läsbart format, eller att låta en annan dataskyddsansvarig överföra uppgifterna.

Ifall Ni ville använda endera rättigheten, kan Ni rikta er begäran till följande adress:

Insight Cosmetics Group A/S 
Hejreskovvej 20
DK–3490 Kvistgård, Danmark
E-post: info@icgroup.se
Telefon: 08-40 83 82 33

Alla omständigheter och konflikter, som förekommer inom ramen för användningen av vår webbsida och övriga tjänster, underkastas principiellt den danska rätten och i andra hand den europeiska rättstillämpningen i det land, där vårt leveransföretag har sin hemort.

6. Säkerhet

Vi är mycket engagerade i att behandla alla Era personliga uppgifter förtroligt. Vi låter dem enbart behandlas av medarbetare som har fått anvisningar för behandlingen av personliga uppgifter, för att undvika att dessa skulle bli förstörda eller råka i händerna på obehöriga.

7. Förvaring av personliga uppgifter

Vi garanterar den nödvändiga uppdateringen av de uppgifter som förvaras så att de ska vara korrekta vid varenda tidpunkt.

Era personliga uppgifter raderas, när det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dessa eller lagra dem för ovannämnda ändamål eller använda dem för andra berättigade syften – bl.a. inom ramen för den gällande rätten eller för att idka, göra gällande eller försvara rättsliga krav. 

Uppgifter kan hållas sparade över längre tidsavsnitt, om vi har ett berättigat behov för det: t.ex. då, när detta är nödvändigt för att idka, göra gällande eller försvara rättsliga krav, eller då, när förvarandet är nödvändigt för att kunna uppfylla våra lagenliga förpliktelser. Bokföringsmaterial förvaras ända till 5 år efter upphörandet av räkenskapsåret för att uppfylla bokföringslagens krav.

Vid behov sparas uppgifterna även över längre tid i en anonymiserad form, förutsatt att dessa inte mera kan kombineras med Er.

8. Kontakt

Skulle Ni har frågor eller vill Ni lämna ett klagomål över behandlingen av Era personliga uppgifter, kan Ni alltid vända Er till Insight Cosmetics Group A/S per e-post eller telefon genom att använda kontaktuppgifterna nedan. Angående behandlingen av Era personliga uppgifter kan Ni lika väl vända Er till datatillsynsmyndigheten (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK–1300 København K., Danmark). Klagomål kan riktas bland annat per e-post till dt@datatilsynet.dk eller per telefon till numret +45 33 19 32 00.

9. Kakfiler

Vi använder oss av kakfiler för att skapa den bästa möjliga upplevelsen när Ni besöker vår webbsida. En kakfil är en liten textfil, som sparas på Er dators hårdskiva, på Er smarttelefon eller på någon annan IT-utrustning. Med hjälp av kakfiler blir Er dator/IP-adress igenkänd, och information samlas in därom, vilka sidor och funktioner Ni använder.

När Ni för första gång besöker vår webbsida, visas en annonsruta med information att vi sätter in kakfiler. Ifall ni inte ville att vi placerar kakfiler, måste Ni förhindra det i Er webbläsare. Vi ville emellertid fästa Er uppmärksamhet på det att kakfiler är nödvändiga för vissa tjänster och funktioner för att kunna spara Era val.