Nail Fresh
Nail Fresh (07001)
29,5 ml
Acid-Free Nail Primer
Acid-Free Nail Primer (07010)
14,75 ml
Retention+
Retention+ (02307)
118 ml
Radical SolarNail
Radical SolarNail (02502)
118 ml
Retention+ Acrylic Liquid + Free Primer
Retention+ Acrylic Liquid + Free Primer (6018616)
Retention 472 ml +1 x Acid Free Primer